"Самбірський
лісгосп"

Get Adobe Flash player

Державні програми

Стратегія реформування лісового господарства України

 

СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від__________________ №________

Стратегія

реформування лісового господарства України на період до 2022 року

Загальні положення

Ця Стратегія визначає ключові проблемні питання, мету та основні цілі, напрями та механізми досягнення цілей, інструменти реалізації Стратегії з метою забезпечення сталого ведення та ефективного управління лісовим господарством.

Стратегія спрямована на визначення цілей та інструментів для розв’язання екологічних, економічних та соціальних проблем лісового господарства України, та створення умов для сталого розвитку з урахуванням географічних та інших особливостей.

Необхідність підготовки Стратегії викликана розумінням надзвичайно важливої ролі лісів для екологічної, економічної та соціальної стабільності держави, необхідності системного удосконалення ведення лісового господарства в Україні для забезпечення довгострокових інтересів держави на основі поєднання принципів державного регулювання з механізмами ринкових відносин з огляду на цілі децентралізації влади, необхідністю розвитку державно- приватного партнерства, збільшення кількості робочих місць, занятості сільського населення, мінімізації корупційних ризиків та вчинення правопорушень, утвердження відкритих, прозорих механізмів прийняття управлінських та кадрових рішень і першочергового забезпечення вітчизняних виробників шляхом створення прозорого ринку деревини.

Стратегія розроблена з урахуванням потреби у здійсненні структурних реформ в галузі, зокрема реформування системи управління лісовим господарством для забезпечення чіткого розмежування функцій між суб’єктами управління галузі.

Детальніше: Стратегія реформування лісового господарства України

Обласна цільова Програма розвитку лісового господарства Львівської області на 2017- 2021 роки

http://sambirlis.lviv.ua/images/stories/2017/ProgramarozvytkyLG20172021.pdf

Державна цільова програма

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 вересня 2009 р. № 977

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
“Ліси України” на 2010—2015 роки
Мета Програми


Метою цієї Програми є визначення основних напрямів збалансованого розвитку лісового господарства, спрямованих на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Розв’язати проблему можливо шляхом:

• удосконалення системи:
• ведення лісового господарства з використанням позитивного вітчизняного та міжнародного досвіду;
• лісовпорядкування з використанням геоінформаційних технологій;
• інформаційного забезпечення лісового господарства;
• збереження лісів переважно у державній власності;
• запровадження: принципу сталого розвитку лісового господарства та невиснажливого лісокористування;
• природозберігаючого комплексного використання лісових ресурсів з урахуванням їх ландшафтного і водорегулюючого значення;
• зменшення обсягу суцільних рубок, заміни їх на поступові і вибіркові;
• збільшення площі лісів шляхом виконання робіт з лісорозведення;
• збереження біорізноманіття лісів;
• ведення державного обліку лісів;
• проведення моніторингу стану та інвентаризації лісів;
• здійснення лісогосподарських заходів з урахуванням регіональних еколого-економічних та соціальних особливостей, зокрема запровадження технології проведення гірських лісозаготівель на основі використання природозберігаючих систем машин та механізмів, заміни похідних ялинників на корінні деревостани, виконання робіт з реабілітації лісів на радіоактивно забруднених територіях, проведення постійного радіологічного моніторингу, створення та вирощування стійких до екстремальних природних умов лісових біогеоценозів;
• удосконалення законодавства з питань лісового господарства та його гармонізація з міжнародними принципами сталого розвитку та управління лісами;
• створення конкурентних засад надання послуг лісовому господарству покращення наукового та кадрового забезпечення розвитку галузі лісового господарства;

забезпечення:
o розвитку лісової інфраструктури (дороги, мости, підпірні стінки, гідротехнічні споруди тощо);
o участі у роботі міжнародних лісівничих організацій, виконання міжнародних зобов’язань України щодо лісів;
o екологічного виховання населення, провадження еколого-просвітницької діяльності, інформування громадськості про стан лісового господарства;
o розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури;
o гармонізації національних стандартів у сфері лісового господарства з відповідними міжнародними стандартами;
o розширення регіональної прикордонної співпраці з метою координації дій щодо боротьби із шкідниками лісу, ліквідації наслідків стихійного лиха і лісових пожеж.
Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, які визначено у додатку 2, спрямовані на забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів, ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних, економічних і лісорослинних умов, породного складу лісів та їх цільового призначення, збільшення площі лісів та створення умов для досягнення оптимальних показників рівня лісистості.


Основними завданнями Програми є:
? підвищення рівня лісистості;
? нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку;
? підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і захисту лісів;
? відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни;
? раціональне використання лісових ресурсів;
? підвищення ефективності управління лісовим господарством;
? покращення наукового та кадрового забезпечення розвитку галузі лісового господарства;
забезпечення розвитку:
- міжнародного співробітництва у галузі лісового господарства;
- рекреаційної та туристичної інфраструктури, провадження еколого-просвітницької діяльності.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:
? поліпшити стан та якісний склад лісів, посилити їх екологічні функції та підвищити продуктивність;
? створити умови для досягнення оптимальних показників рівня лісистості;
? удосконалити законодавство з питань лісового господарства з урахуванням екологічних, соціальних та економічних функцій лісів;
? запровадити нові природозберігаючі технології проведення лісозаготівель;
? удосконалити та оптимізувати систему управління лісовим господарством, лісовпорядкування, інвентаризації та моніторингу стану лісів;
? забезпечити соціальний захист працівників галузі лісового господарства;
? забезпечити розвиток лісівничої науки та освіти;
? забезпечити ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку;
? збільшити на 0,5 млн. гектарів площу лісів та підвищити до 16,1 відсотка рівень лісистості;
? збільшити обсяг деревини, заготівля якої проводиться з використанням природозберігаючих технологій;
? зменшити загрозу деградації земель;
? створити умови для зниження рівня концентрації парникових газів у атмосфері, що дасть можливість зробити позитивний внесок у виконання Україною Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату.

Детальніше: Державна цільова програма